ข้อมูลทั่วไป

พีรามิดประชากร

ข้อมูลทั่วไป

ประชากร 6,717,536
อำเภอ/ตำบล -
รพศ/รพท/รพช/รพ.สต. 35/92/776/6485
ขรก/พรก/พกส/ลจ.ประจำ/ลจ.ชั่วคราว 22,320/13,584/677/1,852/751
อันดับโรคผู้ป่วยนอก

สัดส่วนโรคผู้ป่วยนอกปี2565

สัดส่วนโรคผู้ป่วยนอกปี2561

อันดับโรคผู้ป่วยใน

สัดส่วนโรคผู้ป่วยในปี2565

สัดส่วนโรคผู้ป่วยในปี2561

งบลงทุน

สัดส่วนงบลงทุนปี2565(ประเภท)

สัดส่วนงบลงทุนปี2565(จังหวัด)