R9Healthstation

แผนที่ R9Healthstation

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน Health Station (แห่ง) 4330
จำนวนการเข้าใช้งาน (คน) 545042
พบผู้ป่วยเสี่ยงสูงเบาหวานความดัน (คน) 83224
เข้ารับบริการสูงสุดระดับเขต
เข้ารับบริการสูงสุดระดับจังหวัด
เข้ารับบริการสูงสุดระดับอำเภอ
เข้ารับบริการสูงสุดระดับสถานพยาบาล
# อำเภอ จำนวนHealthStation (แห่ง) ครั้งเข้ารับบริการ (ครั้ง) เสี่ยงความดัน (คน) เสี่ยงเบาหวาน (คน) BMI เกิน (คน) หมอ2ตรวจสอบข้อมูล (ครั้ง)
1 โนนสูง 230 48049 3989 848 19724 2493
2 บัวใหญ่ 174 46422 6815 1578 21816 10465
3 สีคิ้ว 200 37268 3869 702 15506 8386
4 ประทาย 166 37185 2563 834 16429 20449
5 เสิงสาง 101 33986 1896 456 13675 4942
6 พิมาย 237 30892 4059 975 15377 9693
7 ชุมพวง 149 26352 4282 278 13204 9935
8 ด่านขุนทด 240 22586 2924 266 10864 5979
9 ปากช่อง 268 22539 5139 3086 12873 6623
10 ห้วยแถลง 135 20836 2252 1150 9692 11253
11 ปักธงชัย 238 18313 3248 1127 9159 7948
12 ครบุรี 172 17687 2452 745 9183 6945
13 สูงเนิน 153 15684 2010 369 8252 136
14 เมืองนครราชสีมา 323 15388 2483 1099 7734 5460
15 จักราช 126 14879 3307 980 7655 5167
16 ขามทะเลสอ 53 14543 1186 409 7422 7230
17 ขามสะแกแสง 80 13997 2605 891 6827 3556
18 เมืองยาง 51 12377 1764 399 5842 397
19 โชคชัย 150 10645 2242 1301 5433 389
20 บ้านเหลื่อม 45 10571 1452 510 5026 3102
21 ลำทะเมนชัย 65 9938 532 98 3458 2555
22 วังน้ำเขียว 94 9779 1660 424 5010 2754
23 โนนไทย 147 8854 269 18 2912 3857
24 เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 72 8628 1153 275 4105 242
25 โนนแดง 72 8420 1250 170 3927 5284
26 พระทองคำ 81 7486 858 209 3278 1847
27 สีดา 59 7032 882 274 3431 1888
28 บัวลาย 58 5232 893 322 2511 786
29 หนองบุญมาก 117 4336 526 226 2008 1508
30 เทพารักษ์ 65 3077 57 11 1389 1878
31 คง 174 1554 233 32 814 289
32 แก้งสนามนาง 61 487 64 35 168 206