PPA

โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะโลหิตจางก่อนคลอด
 
 

จำนวนคลอด

20430 คน

More info
2.ร้อยละทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัว 2,500 กรัมขึ้นไป
 
 

จำนวนคลอด

8892 คน

More info
3.ร้อยละ เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการครอบคลุม
 

จำนวนเป้าหมาย

125295 คน

More info
4.ร้อยละ เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้นแก้ไขและติดตามภายใน ๓๐ วัน

จำนวนเป้าหมาย

125295 คน

More info
5.ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

จำนวนเป้าหมาย

1048999 คน

More info
6.ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองการพลัดตกหกล้ม

จำนวนเป้าหมาย

1048999 คน

More info