r9office@gmail.com 044-245188

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9


คนคุณภาพ คู่คุณธรรม ทำงานเป็นทีม มีจิตอาสา

สร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพให้ประชาชนจัดการสุขภาพตนเอง พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานสูง ด้วยบุคลากรการสาธารณสุขที่ทรงคุณค่า และความเป็นเลิศของการบริหารเขตสุขภาพบนฐานธรรมาภิบาล

1.

เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ในการบูรณาการภารกิจสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างระบบการจัดการสุขภาพตนเอง

2.

พัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพและเครือข่ายทุกระดับ

3.

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการสาธารณสุข

4.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ

1.

ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพ

3.

ส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

4.

กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

5.

จัดทำคำของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณของเขตสุขภาพและสำนักงานเขตสุขภาพ

6.

วางแผนและบริหารงานบุคคล ในเขตสุขภาพ

7.

ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพ

8.

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในเขตสุขภาพ

9.

เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และส่งเสริมด้านการจัดระบบบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ดังนี้

1.

จังหวัดนครราชสีมา

2.

จังหวัดชัยภูมิ

3.

จังหวัดบุรีรัมย์

4.

จังหวัดสุรินทร์