r9office@gmail.com 044-245188

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง


คนคุณภาพ คู่คุณธรรม ทำงานเป็นทีม มีจิตอาสา

Cinque Terre

นายอภิชาติ อยู่สำราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษCinque Terre

นางศุภางค์เพ็ญ เภาด้วง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Cinque Terre

นายอธิวัฒน์ แสนโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Cinque Terre

นางสาวปิยฉัตร มูลสาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

Cinque Terre

นางสาวปฐมาภรณ์ สุทธิคีรีสุข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ