r9office@gmail.com 044-245188

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9


คนคุณภาพ คู่คุณธรรม ทำงานเป็นทีม มีจิตอาสา

Cinque Terre

นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Cinque Terre

นายอมรเทพ ธงสันเทียะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Cinque Terre

นางสาวนิธิภรณ์ โสดาศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Cinque Terre

นางสาวปฐมาภรณ์ สุทธิคีรีสุข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการCinque Terre

นางสาวสุพรรษา เข็มทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Cinque Terre

นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์Cinque Terre

นางสาวเกวรี โภชะโน

นักจัดการงานทั่วไป

Cinque Terre

นางสาววันวิสาข์ ปรางปรุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน