r9office@gmail.com 044-245188

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9


คนคุณภาพ คู่คุณธรรม ทำงานเป็นทีม มีจิตอาสา

Cinque Terre

นางสุธัญญา พรหมเอี่ยม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการCinque Terre

นางสุมาลี กิจปชากุล

นิติกรชำนาญการ

Cinque Terre

นางสาวบุศรา ทิพย์คูนอก

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการCinque Terre

นางระพีเพ็ญ วิชัยศึก

นักวิชาการเงินและบัญชี

Cinque Terre

นางสาวพรทิพย์ รุ่งสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการCinque Terre

นางสาวกรรณิการ์ รอดใหม่

เจ้าพนักงานธุรการ

Cinque Terre

นางนันท์นภัส เปรมกลาง

พนักงานบริการ

Cinque Terre

นายอิทธิพล หอมตา

พนักงานขับรถยนต์

Cinque Terre

นายวิฑูรย์ เจียกงูเหลือม

พนักงานขับรถยนต์