r9office@gmail.com 044-245188

ข้อมูล: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 10 จ้างทำป้ายไวนิล ติดตั้งพร้อมโครงไม้ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒