r9office@gmail.com 044-245188

การดำเนินงาน การปฏิรูปเขตสุขภาพ


One Page 13 ประเด็น เขตสุขภาพที่ 9เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านกำลังคน และด้านบริหาร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประธานคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้

1.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

3.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำลังคน
นางกฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ระดับ 11)

4.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 28 เมษายน 2564 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วยผู้บริหารของการกระทรวงฯ ทั้งนี้ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เเละพญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 นำเสนอเเนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox) เขตสุขภาพที่ 9 โดยเขตสุขภาพที่ 9 มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไป ศูนย์วิชาการ เเละภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน เเละท้องถิ่น ร่วมรับฟังเสนอความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งประธานการประชุมได้กำหนดให้มีการ Kick off การดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพในเดือนกรกฎาคม 2564


เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพื่อติดตามและทบทวนการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox) เขตสุขภาพนำร่อง ให้เป็นไปตาม ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมแผนปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ


เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบมาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการประชุม วิทยากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุมสรุปผลการระดมความคิดและนำเสนอการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง


เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมชี้แจง “เขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ (นำร่อง/ต้นแบบ) เขตสุขภาพที่ 9” โดยมี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 และผู้แทนจากส่วนกลาง