R9Healthstation

แผนที่ R9Healthstation

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน Health Station (แห่ง) 2520
จำนวนการเข้าใช้งาน (คน) 248575
พบผู้ป่วยเสี่ยงสูงเบาหวานความดัน (คน) 45898
เข้ารับบริการสูงสุดระดับเขต
เข้ารับบริการสูงสุดระดับจังหวัด
เข้ารับบริการสูงสุดระดับอำเภอ
เข้ารับบริการสูงสุดระดับสถานพยาบาล
# อำเภอ จำนวนHealthStation (แห่ง) ครั้งเข้ารับบริการ (ครั้ง) เสี่ยงความดัน (คน) เสี่ยงเบาหวาน (คน) BMI เกิน (คน) หมอ2ตรวจสอบข้อมูล (ครั้ง)
1 นางรอง 225 35281 6993 2491 16841 5198
2 เมืองบุรีรัมย์ 363 32593 5139 1565 15170 2336
3 ลำปลายมาศ 224 15775 1646 432 6989 3627
4 ชำนิ 64 15715 2748 914 6932 2926
5 บ้านกรวด 121 15714 1015 390 6600 4315
6 ปะคำ 79 14993 2181 691 6580 7318
7 สตึก 214 14940 1098 336 5235 1738
8 กระสัง 162 13397 2632 660 5396 2225
9 นาโพธิ์ 65 11206 2138 787 4765 4484
10 หนองกี่ 101 9869 1444 827 4857 778
11 ละหานทราย 87 9706 408 78 3738 1894
12 โนนดินแดง 42 8129 1039 236 3872 1677
13 บ้านด่าน 59 7415 988 495 3395 7
14 ประโคนชัย 115 7185 1320 1523 4046 1266
15 พุทไธสง 108 6431 902 666 2921 619
16 ห้วยราช 82 6320 810 235 2441 3019
17 เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ 70 5786 842 257 2405 475
18 แคนดง 55 5280 961 605 2596 1020
19 พลับพลาชัย 68 4925 727 376 2101 0
20 โนนสุวรรณ 64 3558 337 41 1479 1
21 คูเมือง 33 2885 302 300 1193 0
22 บ้านใหม่ไชยพจน์ 61 1241 163 108 606 8
23 หนองหงส์ 90 214 28 1 78 200