R9Healthstation

แผนที่ R9Healthstation

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน Health Station (แห่ง) 1647
จำนวนการเข้าใช้งาน (คน) 204146
พบผู้ป่วยเสี่ยงสูงเบาหวานความดัน (คน) 44505
เข้ารับบริการสูงสุดระดับเขต
เข้ารับบริการสูงสุดระดับจังหวัด
เข้ารับบริการสูงสุดระดับอำเภอ
เข้ารับบริการสูงสุดระดับสถานพยาบาล
# อำเภอ จำนวนHealthStation (แห่ง) ครั้งเข้ารับบริการ (ครั้ง) เสี่ยงความดัน (คน) เสี่ยงเบาหวาน (คน) BMI เกิน (คน) หมอ2ตรวจสอบข้อมูล (ครั้ง)
1 เมืองชัยภูมิ 288 58266 10801 5146 26810 17923
2 ภูเขียว 180 50869 7622 2908 23169 2458
3 หนองบัวแดง 139 13768 1371 181 6254 5197
4 คอนสวรรค์ 111 13541 2915 870 6733 513
5 เกษตรสมบูรณ์ 165 12853 2366 517 6066 5500
6 บำเหน็จณรงค์ 86 11340 2102 120 5789 785
7 บ้านแท่น 72 11289 2196 550 6163 3047
8 จัตุรัส 132 7274 1999 548 3837 1330
9 คอนสาร 97 7131 1148 440 3429 1408
10 ภักดีชุมพล 56 4541 1282 192 2327 314
11 แก้งคร้อ 118 3701 594 262 2027 2165
12 ซับใหญ่ 37 3361 276 66 1274 3282
13 เนินสง่า 45 3130 607 194 1445 402
14 บ้านเขว้า 53 1601 460 280 940 500
15 เทพสถิต 112 1378 381 201 692 132
16 หนองบัวระเหว 3 4 0 0 1 4