R9Healthstation
# อำเภอ เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2565 (E) เข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 (D) ร้อยละเข้าใช้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ปี 2566 ((D-E)/E X 100)
1 เมืองนครราชสีมา 768 253-67.06
2 ครบุรี 2270 1529-32.64
3 เสิงสาง 6131 4322-29.51
4 คง 158 0-100
5 บ้านเหลื่อม 2900 2591-10.66
6 จักราช 1850 708-61.73
7 โชคชัย 1471 993-32.49
8 ด่านขุนทด 2865 1672-41.64
9 โนนไทย 266 0-100
10 โนนสูง 3637 64-98.24
11 ขามสะแกแสง 1859 1451-21.95
12 บัวใหญ่ 7733 7229-6.52
13 ประทาย 4981 733-85.28
14 ปักธงชัย 2796 1616-42.2
15 พิมาย 4065 1136-72.05
16 ห้วยแถลง 2005 1269-36.71
17 ชุมพวง 3888 3704-4.73
18 สูงเนิน 1857 1295-30.26
19 ขามทะเลสอ 2248 1433-36.25
20 สีคิ้ว 5043 3413-32.32
21 ปากช่อง 1031 121217.56
22 หนองบุญมาก 540 1-99.81
23 แก้งสนามนาง 40 0-100
24 โนนแดง 1363 26-98.09
25 วังน้ำเขียว 1553 835-46.23
26 เทพารักษ์ 217 50-76.96
27 เมืองยาง 1934 1624-16.03
28 พระทองคำ 585 573-2.05
29 ลำทะเมนชัย 1032 193-81.3
30 บัวลาย 763 632-17.17
31 สีดา 1286 594-53.81
32 เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 1563 622-60.2